Frihed lighed.JPG

Vestlige frihedsværdier

 

Værdierne Frihed, lighed og broderskab fik deres gennembrud i 1789. Nyt Centrum-venstre ønsker at opgradere disse idealer, så de passer ind i det 21. århundrede!
I Danmark og det øvrige Vesteuropa har oplysningstiden, og den efterfølgende sekularisering ledt os hen til vor civilisations nuværende stade, hvor vi har høj grad af tillid, høj levestandard, sikkerhed, ligestilling, ytringsfrihed, åndsfrihed og fri seksualitet stort set er blevet etableret. Men vi må desværre konstatere at disse værdier kun kan eksistere i sekulære samfund, hvor religion er afskåret fra at dominere samfundslivet, især hvis religionen er domineret af dogmatisk og kulturel stamme-adfærd og -tankegang. Det glæder NCV, at Frankrigs præsident nu endelig ser ud til at forstå situationens alvor og tager et opgør med islamiseringen af det franske samfund, om end det naturligvis er på en tragisk baggrund.

 

Identitetspolitik

NCV ønsker at tage et opgør med overdreven identitetspolitik, som ofte leder hen i et kulturelt selvhad. Dette uvæsen trives desværre flere steder på den etablerede venstrefløj. Idealforestillinger om at alle kulturer er lige gode, og derfor frit skal kunne krydse landegrænser, truer med at nedbryde de fredelige samfund vi har opbygget i Europa. Et samfund med vigende sammenhængskraft, kan ikke opretholde en solidarisk velfærdsstat på det niveau vi kender.

Assimilation

Fremtiden for vores frie sekulære samfund står og falder med assimilation.

I NCV er vi udmærket klar over, at vi står med en form for paradoks. Hvordan kan man være bannerfører for frihed, når vi samtidig ønsker at beskære friheden til ikke at ville assimilere sig? Paradokser som dette er en naturlig del af et civiliseret samfund, idet det er nødvendigt, at beskære den del af friheden, som går ud over andre.

 

I USA som er frihedens mekka for det selvfokuserede individ og hvor staten er minimal, eksisterer der stor segregation imellem forskellige etniske grupper og sociale klasser. Hertil kommer en betydelig udbredelse af kristen fundamentalisme. Staten blander sig meget lidt i disse forhold, og uanset om der er en demokratisk eller en republikansk præsident, rækker statens forpligtigelse grundlæggende ikke længere end, at holde udsatte grupper i live på et absolut eksistensminimum, og tilbyde børn et grundskoleforløb.

 

I Danmark har vi en helt anderledes solidarisk tilgang, hvor vi tager langt større ansvar for hinanden. Udsatte grupper får dækket udgifterne til alle grundlæggende behov, og nok så vigtigt, baner vi vejen for den sociale opstigning gennem gratis uddannelse og SU helt op på universitetsniveau.
Det danske samfund er faktisk et af de få lande i Verden, der er lykkedes med at folket yder efter evne og nyder mere end blot basale behov. Disse to komponenter gør, at det danske velfærdssamfund er så stor en succes både økonomisk og menneskeligt.

Men det danske velfærdssamfund står og falder med om befolkningen deler værdier og normer og tager parolen ”Yde efter evne” til sig. I det moderne teknologiske samfund vi har udviklet, betyder det i praksis både villighed til at opkvalificere sig og opsøge beskæftigelse, uden skelen til om arbejdet flugter med kulturnormer fra andre samfund.

NCV mener at det er en helt rimelig fordring, at folk der kommer til landet for at bo her, skal assimilere sig til vores frie og produktive livsstil. Folk der søger tilflugt i religioner eller modkulturer, der er fjendtligt stemt overfor vores samfund, bliver uafvendeligt en økonomisk dødvægt og ekstra sikkerhedsrisiko som samfundet skal bære.

 

Det er helt med vilje at NCV bruger ordet assimilation og ikke integration.
De fleste politikere taler uforpligtende om ”bedre integration” uden at blive konkrete. På den måde holder de befolkningen hen med snak, samtidigt med at problemerne tager til i styrke.
I NCV anser vi integration, altså det at lære dansk og have et arbejde, som helt utilstrækkeligt for at blive en del af vores solidariske samfund. ”Integration” efterlader et alt for stort spillerum til indoktrinering og fysisk social kontrol som især rammer kvinder og børn. Religiøs indoktrinering pålægger i sagens natur barnet et mentalt fængsel, som efterfølgende kan være svært at bryde ud af, fordi indoktrineringen altid har en tro følgesvend, nemlig truslen om social udstødelse. Religiøs overbevisning som ikke er blevet til gennem en naturlig erkendelsesproces, gør ofte den troende humorforladt, bitter eller vred, når den pågældende religion bliver udsat for kritik – også når den er velfortjent.

Den Danske Ordbog definerer assimilation således: Tilpasning til eller optagelse i noget allerede eksisterende, især om en minoritetsgruppes tilpasning til det omgivende samfund.

Det multietniske samfund er ikke til diskussion. Men det er et udtryk for overdreven tolerance at acceptere den intolerance, der gemmer sig under den multikulturelle etikette. NCV ønsker derfor, at tilflyttende personer og etniske grupperinger uanset: alder, køn og race værdsætter og tilpasser sig dansk kultur, normer, sindelag og adfærd. Ellers er der i NCVs øjne ikke belæg for, at de vælger at komme til Danmark. Da der i forvejen er en betydelig diversitet i den danske befolkning, er det meningsløst at fordre 100% assimilation, men NCV vil gerne melde klart ud på disse punkter:

 • Det sekulariserede samfund står betingelsesløst over religiøse og fremmedkulturelle dogmer, fordi religiøs dogmatik og indoktrinering understøtter udviklingen af parallelsamfund.

 • Symboler eller adfærd i det offentlige rum eller på arbejdspladser, som udtrykker at det religiøse tilhørsforhold er vigtigere end at tilhøre det sekulære samfund og vestlige 
  frihedsværdier skal afvises. Således bakker NCV op om fx maskeringsforbudet, da maskering i sin essens er en destruktiv barriere i forhold til positiv social omgang i det offentlige rum.

 • Traditioner, højtider, spise/drikke-vaner, og beklædning er i udgangspunktet frie, men hvis børn bruges som gidsler i forældrenes religiøse identitetskamp, er vi klar med lovindgreb. 
  NCV arbejder således for, at børn og unge skal være fri for religiøs tvang. Børn og unge må hverken påtvinges omskæring, faste, genopdragelse, kønsdiskriminerende adfærd, hovedbeklædninger eller heldragter der har religion som årsag. 

 • Børn og unge skal kunne gå i skole i Danmark som frie børn, uden at skulle blive stigmatiseret af deres forældres religiøse dogmatik. Religiøs dogmatik hører hjemme i middelalderen og ikke i Danmark.  

kkk girl and flag.JPG
muslim girl 1.JPG
Dine børn er ikke dine børn.
De er sønner og døtre af livet i sig selv.
De kommer gennem dig, men er ikke dine.
Og selv hvis de bor med dig, tilhører de dig ikke.
Du må give dem din kærlighed, men ikke dine tanker,
for de har deres egne tanker.
Du må huse deres kroppe, men ikke deres sjæle,
for deres sjæle dvæler i morgendagens hus,
som du ikke kan besøge, end ikke i dine drømme.
Du kan hige efter at være som dem,
men prøv ikke at gøre dem til dig.
For livet går ikke baglæns,
det sidder heller ikke fast i igår.
Kahlil Gibran: Profeten

Sanering af grundlaget for religionsudøvelse i Danmark

I Nyt Centrum-venstre vil vi ikke acceptere, at dogmatiske religioner og reaktionære kulturer, der ikke er fulgt med udviklingen, skal kunne undergrave vores samfundsmodel. Derfor ønsker vi, at sanere grundlaget for religionsudøvelse i Danmark.

 

Religion kan bidrage med en åndelig dimension i livet eller give en struktur i livet, som nogle mennesker værdsætter eller har brug for. Omvendt ser vi også hvordan visse trossamfund skjuler sig under den ”multikulturelle fane”, men reelt er monokulturer, der vil undertrykke andre, hvis de fik mulighed for det. For at perspektivere hvad der foregår, har vi opdelt den religiøse aktivitet i Danmark i tre hovedgrupper, og hvordan vi mener fremtiden skal se ud for dem. 

 

De anerkendte trossamfund

 • promoverer universel næstekærlighed eller bevidsthedsmæssig forståelse

 • har ligestilling mellem mand og kvinde

 • udfører gudstjeneste/religiøse ceremonier på et nordisk sprog eller om nødvendigt på et europæisk sprog

 • modarbejder ikke demokratiske, ligestillingsmæssige, retsstatslige eller videnskabelige grundvilkår 

 • erkender, at hellige tekster kun er til inspiration

 • indoktrinerer ikke deres børn

 

Staten skal kun understøtte trossamfund der lever op til ovenstående, gennem forskellige ordninger, der allerede eksisterer.  Nye trossamfund som opfylder ovennævnte kriterier kan søge om at opnå støtte. 


De tålte trossamfund

 • udøver selektiv næstekærlighed kun for deres egne trosfæller

 • prædiker i modstrid mod ligestillingsmæssige, demokratiske, retsstatlige eller videnskabelige grundvilkår

 • hæmmer assimilation og fremmer segregation

 • insisterer på at  deres hellige tekster er ufejlbarlige, og derfor i deres essens er indbegrebet af stagnation

 

De eksisterende støtte ordninger skal saneres, således at de tålte trossamfund, på ingen måde understøttes af nogen form for offentlige midler. Hvad enten der er tale om bedesteder, skoler eller fritidsaktiviteter. Der skal være forbud mod og streng kontrol med udenlandsk finansiering. Således at udefra kommende økonomisk støtte ikke kan finde sted.

 

De uønskede trossamfund

 • har totalitære træk i deres ideologi, hadefulde budskaber og de er politiserende i deres retorik og grundlag

 • chikanerer folk der er udtrådt af troen eller har ønske derom

 • uligheden mellem kvinder og mænd eksponeres åbenlyst

 • de prædiker i modstrid med demokratiske, ligestillingsmæssige, retsstatslige og videnskabelige grundvilkår 

 • mener de har en moralsk ret til at slå frafaldne og homoseksuelle ihjel

 • de ønsker ikke at fordømme og tage eksplicit afstand fra terrorangreb begået af deres trosfæller 

 

Dansk lovgivning skal indrettes således, at vi kan nedlukke de uønskede trossamfund, og hvor det er muligt få deres tilhængere lempet ud af landet. Internationale konventioner og aftaler, der fungerer som trojanske heste for de uønskede trossamfund, skal om nødvendigt opsiges.

 

De tålte og uønskede trossamfund holdes kunstigt i live af indoktrinering og efterfølgende social kontrol. Det er meget få mennesker, som har psyken til at bryde ud af fuldbyrdet indoktrinering, når den sociale kontrol opretholdes. Den Store Danske definerer indoktrinering således: Indoktrinering, det at påføre andre mennesker bestemte meninger og holdninger. Begrebet omfatter ikke alene indholdet af det påførte, fx et politisk eller et religiøst budskab, men også og måske især de metoder, fx overtalelse, suggestion og gruppepres, som tages i anvendelse hertil, og er karakteriseret ved, at der ikke appelleres til personlig dømmekraft eller selvstændig tænkning, ligesom en saglig diskussion af indholdet undgås. Medvirkende til indoktrinering er desuden tilbageholdelse af væsentlige oplysninger og af mulighed for personlig stillingtagen.
Det står klart, at indoktrinering i varierende omfang finder sted i Jehovas Vidner og andre fundamentalistiske kristne retninger. Men når vi ser på Islam, er det ikke kun i fundamentalistiske retninger. Det er desværre almindelig praksis i mainstream Islam, og er derfor blevet et vigtigt samfundsproblem, som vi mere resolut bliver nødt til at tage hånd om. 

 

Særlige tiltag på skoleområdet

NCV er helt på det rene med, at alle elever skal føle sig velkomne i skolen, uanset etnisk oprindelse eller religiøst ophav. Det betyder i praksis, at læreren for at opretholde en konstruktiv relation, må have en anerkendende tilgang til den enkelte elev. Når det er sagt, så er det NCVs klare mål, at skolerne og lærerne skal pålægges, at have mindst samme kritiske tilgang overfor fremmede kulturer, som vi har overfor vores egen.

 

Privatskoler

Nyt Centrum-venstre ønsker at lukke ned for al statsstøtte til privatskoler, hvor værdigrundlaget hviler på et religiøst grundlag som Det Gamle Testamente, Koranen eller tilsvarende. Disse såkaldt hellige skrifter accepterer slaveri og andre horrible ting, som er håbløst ude af trit med vor civilisations udvikling.  For privatskoler gælder det at:

Samfundsfag og historie

Det skal gøres obligatorisk at undervise i krisen omkring Muhammed-tegningerne i samfundsfag. Eleverne i grundskolen skal undervises i "familiekundskab", så de dels får kendskab til deres egne rettigheder, dels en højere selvbevidsthed, og dermed ikke selv viderefører dårlige opdragelsesmetoder. 

Historieundervisningen skal opretholde fokus på: holocaust, slavehandel og de skadelige virkninger af europæisk kolonisering. Men historiepensum skal fremover også inddrage: det armenske folkemord og en beskrivelse af islamisk kolonisering og slavehandel.
https://www.kristeligt-dagblad.dk/historie/den-glemte-arabiske-slavehandel?fbclid=IwAR34rpBVcMCcm3khaj-kR2OADZ2p54xKKbiwicQ1n_OhsgH8Rh2dr8ld9bY

 

Kristendom

Kristendomsfaget omdøbes til religion, og gøres obligatorisk på alle skoler. Pensum for faget skal revideres således: at trosbehovet, sindets natur og religionskritik bliver opgraderet.
Alle skoler skal således i løbet af skoleforløbet 1.-9. kl. have inkorporeret religionskritik, med fokus på ”tålte og uønskede trossamfund” (se ovenfor), svarende til minimum 20 lektioner. Ligeledes skal eleverne undervises i "Stockholmsyndromet" (https://www.dr.dk/levnu/psykologi/brevkasse-kan-alle-blive-ramt-af-stockholm-syndromet), der anskueliggør hvordan sindet kan blive "koloniseret", hvis man bliver udsat for indoktrinering eller ydre trusler.
Målet med religionsundervisningen skal i sin enkelhed være, at børn på et oplyst grundlag kan til- eller fravælge religion. 

 

Efteruddannelse

I forbindelse med ændringerne i fagene, skal der afsættes midler til efteruddannelse af lærerstaben både på grundskole og gymnasieniveau. Ligeledes skal der oprettes en konsulenttjeneste, der kan bistå lærerne. Der skal udvikles nyt kompetent undervisningsmateriale. Evt. må staten træde i karakter og selv producere det nødvendige undervisningsmateriale.

Skolerne skal have et særligt øje på mystisk fravær når undervisningen står på religionskritik og afsløring af islamisk historie.  Passende politikker skal udvikles til at løse problemet. Forældre der forhindrer deres børn i at modtage undervisning i religionskritik eller skyggesiderne af deres egen kultur, gør sig skyldige i omsorgssvigt. Grunden til, at Nyt Centrum-venstre går så detaljeret til værks i denne sag, er fordi vi er blandt de få, der faktisk forstår hvad vi er oppe imod.
 

Civilsamfundet og lærerne på landets skoler kommer til at bære et stort ansvar i den assimileringsproces, der er nødvendig, hvis Danmark skal være en oase, hvor man kan udvikle og udfolde sig fredeligt. 

Konkrete lovforslag

NCV har udarbejdet et katalog af lovforslag til forhandling med folketingets øvrige partier. Vi har lagt fokus på samfundsoplysning, diskrimination, kvindefrigørelse, børns rettigheder og beskyttelse af vores frie samfund.

 

Assimilationsfremmende tiltag

 • Flygtninge og indvandrere, der kommer fra ikke vestlige lande, skal på voksenkursus i: vestlige frihedsværdier, religionsfrihed, retssamfund, kvinders ligestilling, moderne børneopdragelse med trygge klare grænser og respekt for andre børn m.m.

 • Rettigheder og pligter skal stå klart for tilflyttere, herunder at vi som samfund forventer aktivt samarbejde med myndighederne i tilfælde af krænkelser, overgreb og kriminalitet i eget lokalområde.

 • Imamer som ønsker at udfører gudstjeneste /religiøse ceremonier skal 1) have opnået dansk efteruddannnelse med fokus på religionsforståelse, videnskabsteori, erkendelseslære samt demokratiske, ligestillingsmæssige, retsstatslige og videnskabelige grundvilkår i Danmark. 2) have bestået dansk sprogprøve. 3) udføre gudstjenesten / den religiøse ceremoni på et nordisk sprog eller om nødvendigt på et europæisk sprog. Moskeer som trodser disse krav til deres imam, idømmes bødestraf og ved gentagelse lukning. 

 

Forsvar af den personlige frihed

 • Sikring af tilstrækkelig kapacitet på krisecentre og safehouses.

 • Finansiel støtte til organisationer, der hjælper unge og voksne ud af tålte og uønskede religioner, som vi har beskrevet tidligere. 

 • Efterskoleophold komme i spil til unge, der er kommet i klemme i familien.

 • Kulegravning af, og implementering af, hvad der skal til for at sikre kvinders rettigheder i ægteskaber med vold.

 • Forbud mod omskæring af børn med tilhørende følgelovgivning, som tørlægger evt. tilløb til et "sort marked" eller strategiske udlandsrejser. Myndige personer er fritstillet til at lade sig omskære. Dette tankevækkende link afdækker, hvor vidtrækkende og krænkende indgrebet er: https://www.youtube.com/watch?v=RK7E7IOq558 

 • Forbud mod fundamentalistisk religiøs indoktrinering af børn. Hvis man er blevet dømt skyldig i denne forseelse, skal man ikke kunne opnå dansk statsborgerskab. Straffen for at sende børn til kulturel og religiøs "genopdragelse" skal skærpes.

 

Nationalt og europæisk selvforsvar

 • Tilbagerulning af de seneste årtiers stramninger på familiesammenføringsområdet herunder 24 års reglen. Gældende for alle udviklede vestlige lande herunder Japan.

 • Generelt stop for migration fra lande med muslimsk majoritet. Selv et land som Tyrkiet, som vi ellers er i forsvarsforbund med, forsøger åbenlyst at undergrave vores samfund. 
  https://stockholmcf.org/erdogan-to-turks-in-eu-have-5-children-you-are-the-future-of-europe/

  Migrationsstop overfor alle muslimske lande, er et vidtrækkende tiltag, så i forbindelse med dette skal der oprettes et udvalg i folketinget, hvor stemmerne vægtes efter seneste valgresultat. Dette udvalg skal have bemyndigelse til at give dispensationer, så vi kan beskytte dem, der måtte have en god sag.

 • For de resterende lande skal familiesammenføringsreglerne lettes for ægtefælle og ægtefælles børn. 24 årsreglen veksles til 21.

 • Repatriering af migranter uden statsborgerskab, der ikke ønsker at assimilere sig - uden fortrydelsesret. Myndighederne skal løbende evaluere ordningen og alarmere, hvis der er tegn på at ordningen misbruges. Samarbejde skal etableres i EU for at lægge større pres på lande, der ikke vil tage egne borgere tilbage.

 • Udvisning af kriminelle migranter uden statsborgerskab ved domme på 30 dages fængsel eller mere. Udviste kan evt. afsone straffen i et andet land.

 • Hårde straffe skal naturligvis ikke stå alene, derfor skal der stadig satses på forebyggelse af kriminalitet. I den forbindelse skal der løbende være en hudløs evaluering af, hvad der rent faktisk virker, og indsatsen skal efterfølgende indrettes herefter.

 

Flygtningekonventionen
NCV har ikke noget imod at tilslutte sig internationale aftaler. Men flygtninge-konventionen har udviklet sig til at være en trojansk hest for islamiske kræfter, der ønsker at svække Vest-europæiske demokratiers modstandskraft imod ortodoks islam. NCV foreslår derfor at Danmark skal trække sig ud af konventionen. I stedet skal Danmark forpligte sig til at indgå i flygtningehjælp efter følgende charter:

 1. Danmark vedgår at modtage demokratisk sindede flygtninge fra vores nærområder eller kulturkreds, hvis en krise skulle opstå.

 2. Danmark vedgår at sikre mulighed for selvforsørgelse eller værdigt underhold til flygtninge nævnt under pkt. 1, men med henblik på repatriering.

 3. Danmark vedgår at kunne yde humanitær hjælp til flygtninge i fjerne lande i akut krise, men Danmarks hjælp skal primært være langsigtede løsninger for lokal bæredygtighed, familieplanlægning og for en indefra kommende evne og vilje til at udvikle en fredelig og bæredygtig samfunds-struktur og -kultur.

Grundloven

NCV ønsker at komme i dialog med andre partier, som også ser behovet for at Grundloven opdateres til det 21. århundrede. Da Grundloven blev til i 1849, var det naturligvis vigtigt at inkludere jøder og katolikker o.lign. Men paragrafferne blev uagtsomt formuleret så åbent, at de reelt holder døren åben for trossamfund, der ønsker at bekæmpe frihed i Danmark. Vi mener ikke, at en revision kan vente længe. Allerede nu ser vi splittelsestegn i befolkningen, som kan umuliggøre ændringer i fremtiden.