NCV FB PROFIL.png

Vedtægter for Nyt Centrum-venstre

§ 1. Partiet

Partiets navn er ”Nyt Centrum-venstre”. Partiet har hjemsted i Danmark og består af landsforeningen, der kan samle underforeninger i form af storkreds- og lokalforeninger samt ungdomsforening. 

 

§ 2. Formål 

Nyt Centrum-venstre har til formål at samle alle, som tilslutter sig og støtter partiets politik og opnå parlamentarisk indflydelse iht. partiprogrammet.

 

§ 3. Partiets værdigrundlag 

Partiets værdigrundlag danner ramme for partiets tilgang til alle politiske virkeområder. Overordnede ændringer i værdigrundlaget kan foretages af 2/3 i Hovedbestyrelsen. Mindre justeringer af sproglige og forståelsesmæssige ændringer kan foretages af 2 medlemmer i forretningsudvalget. 

§ 4. Medlemskab 

Stk. 1. Man kan optages som medlem i Nyt Centrum-venstre, hvis man tilslutter sig partiets formål og de 5 politiske kerneområder (5-stjernen). 

Stk. 2. Medlemskab opnås ved indbetaling af kontingent. Kontingentet er bestemt ud fra de oplysninger, der er aktuelt på partiets hjemmeside ved dato for en persons indmeldelse. Kasseren kan lave særaftaler.

Stk. 3. En medlemsansøgning kan afvises af Forretningsudvalget, som ligeledes ved enstemmighed kan ekskludere medlemmer, der ikke længere lever op til §4 stk. 1., direkte eller indirekte modarbejder partiet, eller bringer partiet i miskredit. Ved manglende enstemmighed bringes afgørelsen op i Hovedbestyrelsen, hvor den afgøres med simpelt flertal. 

 

§ 5. Hovedbestyrelse og Forretningsudvalg 

Stk. 1. Hovedbestyrelsen og Forretningsudvalget sammensættes på partiets stiftende generalforsamling. 

Stk. 2. Hovedbestyrelsen kan supplere sig selv med simpelt flertal i både Hovedbestyrelsen og Forretningsudvalget samtidigt. 

Stk. 3. Forslag til ny struktur i Hovedbestyrelsen fremlægges ved første Landsmøde i 2023. 

Stk. 4. Partiets politiske program og det overordnede organisatoriske arbejde ledes af Hovedbestyrelsen. 

Stk. 5. Hovedbestyrelsen kan oprette lokalafdelinger, som kan iværksætte politiske aktiviteter og opstille kandidater til kommune- og folketingsvalg.
Stk. 6. Hovedbestyrelsen kan ekskludere medlemmer, kandidater og lukke lokalafdelinger, hvis de modarbejder partiet eller på anden vis skader partiet.

Stk. 7. Hovedbestyrelsen har myndighed til at godkende og flytte folketingskandidater til valgkredse, hvor der mangler kandidater. 

Stk. 8. Forretningsudvalget er en central enhed af Hovedbestyrelsen med særlige beføjelser, bestående af partiets formand, næstformand og kasserer, som varetager den daglige ledelse. Dette udvalg er beslutningsdygtigt ved simpelt flertal.

Stk. 9. Ved frafald i Forretningsudvalget besættes den ledige post udfra simpelt flertal i Hovedbestyrelsen.

Stk. 10. Ved stemmelighed i Hovedbestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 11. Hovedbestyrelsen behandler partiets budget og regnskab. Hvert år fremlægges de lokale vælgerforeningers regnskaber for hovedbestyrelsen til orientering. 

 

§ 7. Opstilling af kandidater 

Stk. 1. Folketingskandidater vælges i de lokale kredse, på den ordinære generalforsamling eller ved en ekstraordinær generalforsamling. Alle kandidater skal forhåndsgodkendes af hovedbestyrelsen inden opstillingsvalget i vælgerforeningen. Der kan indstilles flere kandidater til forhåndsgodkendelse end det antal, der skal vælges. 

Hovedbestyrelsen beslutter, hvor mange folketingskandidater, der kan vælges i de enkelte kredse. Folketingskandidater kan kun opstille i én kreds med mindre hovedbestyrelsen har givet dispensation. 

Stk. 2. Folketingskandidater stiller op til valg ud fra den opstillingsform partiledelsen finder mest hensigtsmæssig for partiet som helhed på det enkelte tidspunkt. 

Stk. 3. Ansvaret for opstilling af kandidater til kommunalbestyrelsen kan uddelegeres af Hovedbestyrelsen til de lokale foreninger. 

Stk. 4. Ansvaret for opstilling af kandidater til Regionsrådet kan uddelegeres til partiets foreningsformænd inden for samme region. 

Stk. 5. Kandidater til Europa Parlamentet vælges af Hovedbestyrelsen.

Stk. 6. Hovedbestyrelsen skal godkende personer valgt fra andre partier og lister, hvis de ønsker at indtræde i Nyt Centrum-venstre. 

Stk. 7. Folketingskandidater og kandidater til kommunalvalg i Nyt Centrum-venstre er i udgangspunktet kun bundet af partiets 5 kerneområder, og kan derfor frit udfolde deres meninger om emner der ligger uden for kerneområderne. Dog skal kandidaten i den forbindelse gøre opmærksom på, at det er personlige meninger. I tilfælde af ekstremistiske holdninger og udsagn, som skader partiets omdømme, kan Hovedbestyrelsen dog gribe ind. 

 

§ 8. Kontingent 

Stk. 1. Kontingentet fastsættes af Hovedbestyrelsen.

Stk. 2. Kontingentet indbetales til partiet i henhold til regler fastsat af hovedbestyrelsen. 

Stk. 3. Alle kontingentindbetalinger administreres centralt af partiets kasserer.

 

§ 9. Tegningsret 

Nyt Centrum-venstre tegnes i juridiske og økonomiske anliggender af Forretningsudvalget.

 

§ 10. Lokale vælgerforeninger og vedtægter 

Stk. 1. Hovedbestyrelsen udarbejder standardvedtægter for lokale vælgerforeninger og kan give dispensation til ændring af disse. 

Stk. 2. Ved uoverensstemmelse mellem lokale vælgerforeningers vedtægter og partiets vedtægter har partiets vedtægter forrang. 

Stk. 3. I hver kommune søges med bistand fra hovedbestyrelsen oprettet en lokal vælgerforening, som ledes af en bestyrelse bestående af formand og næstformand samt minimum tre medlemmer. Oprettelse af en lokal vælgerforening er først mulig, hvis foreningen består af minimum 7 medlemmer med bopæl i kommunen. Hovedbestyrelsen kan dispensere herfra. 

Stk. 4. Der kan etableres én lokal vælgerforening pr. kommune. 

Stk. 5. Den lokale vælgerforening har ansvaret for opstilling af kandidater til kommunalbestyrelsen. 

Stk. 6. Hovedbestyrelsen kan samle de lokale vælgerforeninger i storkredse, hvis de finder det hensigtsmæssigt.

 

§ 11. Landsmødet
Stk. 1.  Første ordinære landsmøde afholdes inden udgangen af 2023. Herefter en gang årligt.

Stk. 2. Ekstraordinær indkaldelse til landsmøde kan finde sted, hvis der både er flertal i Hovedbestyrelsen og i Forretningsudvalget.

Stk. 3. Tid og sted for Landsmødets afholdelse samt retningslinjer for Landsmødets afvikling fastsættes af hovedbestyrelsen. 

Stk. 4. Medlemmer der er i kontingentrestance kan ikke deltage ved Landsmødet.

Stk. 5. Hovedbestyrelsen kan invitere gæster til at overvære Landsmødet. Gæster kan af hovedbestyrelsen tillægges taleret, men ikke stemmeret. 

Stk. 6. Landsmødets dagsorden kan indeholde følgende punkter: 1. valg af dirigent 2. valg af referent 3. valg af stemmetællere 4. formandens beretning 5. vedtægter 6. partiprogram 7. indkomne forslag 8. aflæggelse og godkendelse af regnskab 9.  valg af formand/næstformand 10. valg af hovedbestyrelsesmedlemmer, samt to suppleanter 11. valg af foreningsrevisor 12. Eventuelt. 

Stk. 10. Forslag, der ønskes behandlet på Landsmødet, skal være hovedbestyrelsen i hænde senest 14 dage før Landsmødets afholdelse. 

Stk. 11. Indkaldelsesvarsel til Landsmødet er mindst 4 uger. 


 

§ 13. Vedtægtsændringer 

Stk. 1. Et enstemmigt Forretningsudvalg, eller simpelt flertal i Forretningsudvalg og Hovedbestyrelse, kan lave ændringer i vedtægterne indtil Landsmødet i 2023.

 

§ 14. Afstemningsregler 

Stk. 1. Hovedbestyrelsen fastsætter regler for afstemninger.