Grøn omstilling


Danmark og den udviklede Verden i det hele taget, står overfor betydelige forandringer i livsstil. Som rigt land har vi et naturligt ansvar for at gå i gang, både på regeringsniveau og ikke mindst på det personlige plan.
 

Danskerne er velinformeret om ødelæggelse og overforbrug af naturen (dyr, træ, vand og mineraler), pres på biodiversiteten, mikroplastforurening og problemet omkring de truende temperaturstigninger. NCV har stor tiltro til at mange danskere vil udvise ansvarlighed, og selv at tage initiativer i deres liv, som kan give et mindre klimaaftryk. Dette skal naturligvis understøttes gennem oplysning, og understøttes i lovgivningsarbejdet. Der vil dog stadig være en del af befolk-ningen og erhvervslivet, som har brug for økonomiske incitamenter til at træffe gode etiske valg. 

NCV er opmærksom på at det danske samfund fortsat skal have en sund økonomi. NCV tager gerne ansvar for at få indført stærke incitamentstrukturer der får bagtroppen med. I NCV er vi meget optaget af, at politiske tiltag skal have reel effekt i forhold til indsatsen af de fælles midler. Derfor hylder vi den videnskabelige tankegang bag Copenhagen Consensus og Projekt Drawdown (se modellen nedenfor). Sagen er at tiltag uden for landets grænser, faktisk kan have markant større effekt end, at pine de sidste procenter ud af indenlandske initiativer.

 

Miljøforbedringstiltag i Danmark         

     

 • Klimarådets anbefalinger vejer tungt i NCVs vægtskål. NCV vil arbejde for at klimarådets mandat, ligger tæt op af det folkelige mandat, og ikke bliver en politisk kampplads.

 • Vi anerkender, at mange danske landmænd udviser parathed til omstilling af produktionen. Men dyrevelfærden i landbrugssektoren skal forbedres. Det kan ske med økonomiske incitamenter. Utidssvarende produktionsformer som har karakter af dyremistrivsel skal udfases. I tilfælde af ekspropriation skal det ske til en fair markedspris. Overpris skal undgås uanset det måtte være politisk opportunt. 

 • Et mindre kødforbrug er en af parametrene til at bremse klimaforandringerne, da det vil betyde mindre co2 udslip og et markant mindre del af landsbrugsarealet som bruges til dyrefoder. Derfor skal der forskes og investeres i en omlægning fra kvægbaseret kødindustri til in vitro fremstillet kød. Der skal indføres en klimaafgift på kød.  

 • De mindst frugtbare landbrugsarealer skal omlægges til enten natur og skove (fremmer biodiversiteten) eller til bæredygtigt landbrug. Statens evt. opkøb af disse områder skal foregå til en fair markedspris.

 • NCV ønsker at gå bort fra forøget materiel forbrug og smid væk som vejen til lykke. Alene resursebelastningen ved produktionen af en simpel t-shirt er enorm - 1.400 liter vand kræver en t-shirt. Skoleelever skal lære om resurseforbrug ved dagligdagens forbrugsgenstande. Se https://mindthetrash.dk/. Istedet fokuserer NCV på mental velstand og trivsel hvor naturen bliver en ligeværdig og naturlig medspiller. 

Miljøforbedringstiltag EU/Globalt

 

 • ​Dæmpning af befolkningstilvæksten i Afrika og Indien gennem familiepolitik (maks 2 børn), prævention og kvindefrigørelse.  Dæmpningen af befolkningstilvækst understøttes med udviklingsinitiativer og gunstige handelsaftaler. Se https://nyheder.tv2.dk/samfund/2019-04-19-klimaforskere-vil-bremse-jordens-befolkningsvaekst-med-etbarnspolitik

 • EU-lovgivning skal have fokus på at udbygge bæredygtig industri, handel og forbrug. 

 • Der skal lægges skat på forbrug af de ubeskyttede og fælles 'resurser' som dyr, fisk, træ, ferskvand, mineraler mv. og en co2-skat på transportsektorens udledning, som vil gøre lokal produktion langt mere konkurrencedygtig. Der skal være lovgivning omkring at tingene skal være bæredygtig og der skal sikres betaling for tingenes genanvendelse eller bortanskaffelse. 

 • EU skal have fokus og lægge pres på lande der udfører skovfældning i troperne, der ikke er bæredygtig. 

 • NCV støtter ideen bag Copenhagen Consensus og Project Drawdown (der er præsenteret nedenfor), som i sin essens er, at vi skal have så meget som muligt for de offentlige midler, vi investerer i miljø og udvikling. Målet er, at løse det globale problem med temperaturstig-ninger, og vi anser det for mindre væsentligt om Danmark er i en fiktiv "førertrøje".

 • Danmark og EU skal afsætte forskningsmidler i energiintensive energikilder som f.eks. 4. generationsreaktorer, der skal bruges i de lande, hvor vedvarende energikilder ikke kan levere nok stabil energi.
  Miljøpartier med selektiv verdensopfattelse ignorerer ofte, at store landområder i Asien og Afrika ikke vil kunne producere energi nok med vind og sol mm. Hvis vi ikke finder en teknologisk løsning på energiproblemet, ender vi i praksis med, at disse lande vil vælge afbrænding af fossile energikilder og træmasse. Se https://vimeo.com/375119188?fbclid=IwAR1RoEPRsx92OeD89qu9f5HWaRx6Ai5QR8DrYd5cjAn3Jqa40J7maVhEsV4

 • EU skal sanktionere mod lande som forurener floder og verdenshavene. Omvendt skal der gives EU-støtte til de lande, der aktivt går ind i kampen mod forurenerne. Se de hårrejsende links: 
  https://www.youtube.com/watch?v=YZdl7BgIVsY
  https://www.youtube.com/watch?v=XeDY3I841q0

sebastian-pena-lambarri-1218105-unsplash
bird-s-eye-view-drone-photography-drone-
q-u-i-1255944-unsplash.jpg
justin-bland-1396679-unsplash.jpg
boudhayan-bardhan-1552413-unsplash.jpg

Projekt Drawdown er et klimaforebyggelsesprojekt, som har udarbejdet ​​en liste over de 100 mest substantielle løsninger til global opvarmning. Listen, der kun omfatter eksisterende brugbare teknologiske løsninger, og blev udarbejdet af et team på over 200 forskere, politikere, virksomhedsledere og aktivister. For hver løsning blev kulstofpåvirkningen frem til år 2050, den samlede økonomiske omkostning for samfundet og de samlede livstidsbesparelser målt.
Som figuren viser kan det være uhensigtsmæssigt udelukkende, at fokusere på sit eget lands co2-reduktioner, da det kan have større effekt at støtte op om initiativer i fattige lande.
Bemærk, at hvis man lægger familieplanlægning og uddannelse af piger sammen, vil det være den største enkeltfaktor af alle i arbejdet for at reducere co2-udledningerne.

SolutionChart for Drawdown!.png

Se disse videoer om Project Drawdown, og få et mere nuanceret syn på den udfordring vi står overfor.