Grøn omstilling

Nyt Centrum-venstre tilslutter sig det ambitiøse niveau, der er blevet lagt ud af den nuværende regering.


Men da vi taler om milliardinvesteringer, ønsker vi større klarhed og sikkerhed for, pengene bruges på en sådan måde, at det har størst mulig effekt på de problemer vi ønsker løse. Se også Projekt Drawdown længere nede.

 

Især kan ”inddrivelsen” af de sidste procenter op til de 70% være uhensigtsmæssige. Hvis vi f.eks. for at nå i mål ender med at presse industri ud af Danmark til lande, der både forurener mere og har en ringere ansvarlighed overfor CO2-udslip. Så vil det ganske vist isoleret set opfylde 70% målet i Danmark, men i det globale regnskab vil det have en negativ effekt. Faktisk vil Nyt Centrum-venstre velkomme, hvis Danmark og Europa vinder arbejdspladser tilbage fra Kina, så længe det ikke øger det globale CO2-udslip. Fordi vi ønsker, at Danmark skal bevare et ansvarligt og produktivt erhvervsliv, ellers ender vi i en økonomisk dødsspiral, som befolkningen aldrig har ønsket.

Som et ansvarligt land står Danmark overfor at skære ned i visse sektorer. F.eks. må landbruget imødese begrænsninger i fremtiden. Landbruget skal gældssaneres med omstillings-forpligtelser for den enkelte landmand som en del af lånekontrakten. De mindst egnede landbrugsarealer skal omlægges til vild natur. Ligeledes kan den industrielle kødproduktion ikke gå fri for restriktioner, da den latent truer med at afføde multiresistente bakterier, som kan være farlige for menneskeheden.
https://www.ssi.dk/aktuelt/nyheder/2017/2017-06-02-eu-boer-gaa-forrest-i-kamp-mod-antibiotikaresistens

 

Nyt Centrum-venstre har tillid til, at folket langt hen ad vejen frivilligt vil ændre livsstil i retning mod det bæredygtige. Men på nogle områder kan det blive nødvendigt at bruge adfærds-regulerende lovgivning. Nyt Centrum-venstre mener, at lovgivningsarbejdet og befolkningens bevidsthed i fællesskab vil udløse en accelererede udvikling for at skabe en grønnere, sundere og mere empatisk Verden. Den grønne omstilling handler ikke blot om indsatsen over for klimaforandringer, men også om at skabe et sundere miljø og bedre levevilkår for mennesker og øvrige arter på Jorden.


NCV vil gerne opmuntre myndigheder og græsrodsbevægelser til at opsøge frivillige konkrete løsninger, som kan mindske vores ressourceforbrug f.eks.:

 • Oprettelse af lokale fora, hvor butikker med madaffald kan komme i kontakt med landbrug eller andre aftagere.

 • Oprettelse af regionale fora, for samkørsel i byområder, som kan lette presset på vejnettet.
  Køkørsel er spild af brændstof og tid.

 

I et større perspektiv må vi se den ubehagelige sandhed i øjnene, at vores civilisation har passeret et skarpt hjørne. De mennesker, der lever i den udviklede Verden, må imødese en stagnation eller nedgang i materielt forbrug på ressourcesiden. Hvorimod der er håb for teknologiske gennembrud på energisiden. Eksperimenter med Thorium ser f.eks. interessante ud: https://videnskab.dk/teknologi/thorium-fremtidens-atomkraft

Fælles europæisk indsats for klima og grøn energiforsyning

Det er vigtigt af få EU-landene til at tage ansvar for en ambitiøs grøn omstilling.
Som global aktør skal EU holdes fast på at handle på disse problemer:

 • Forbruget af fossile brændstoffer.

 • Lægge pres på andre lande, så de overholder Paris-aftalen.

 • Ødelæggelsen af verdenshavene.

 • Skovfældning i troperne.

 • Forskning i bæredygtige energiteknologier.

 • Omlægning til bæredygtigt landbrug.

 • Sikring af essentiel biodiversitet.

 • Dæmpning af befolkningstilvæksten i Afrika.

 • Bred forskning i de faktorer, der påvirker klimaet på jorden.

Project Drawdown

Projekt Drawdown er et klimaforebyggelsesprojekt, startet i 2001 af Paul Hawken og klimaaktivist Amanda Joy Ravenhill. Centralt for projektet er udarbejdelsen af ​​en liste over de 100 mest substantielle løsninger til global opvarmning. Listen, der kun omfatter eksisterende brugbare teknologiske løsninger, blev udarbejdet af et team på over 200 forskere, politikere, virksomhedsledere og aktivister. For hver løsning blev kulstofpåvirkningen frem til år 2050, den samlede økonomiske omkostning for samfundet og de samlede livstidsbesparelser målt. 

På nuværende tidspunkt synes Projekt Drawdown at være det mest rentable initiativ til at løse CO2 ophobningen i atmosfæren. Som en del af Projekt Drawdown fremgår også de mest effektive bæredygtige energiforsynings-
Projektet når dog langt udover disse to dele og har også fokus på bæredygtigt landbrug, reducering af madspil, opretholdelse og dyrkning af mere skov, uddannelse af piger/kvinder og familieplanlægning i lande, hvor disse rettigheder ikke er givet på forhånd. Generelt når Projekt Drawdown hele vejen omkring skabelsen af en grønnere og mere vital fremtid, til gode for mennesker, dyr og natur. 

Se trailer om Project Drawdown

Se TED-talk om Project Drawdown

Denne tankevækkende figur viser, hvor meget hver sektor kan bidrage med i reduceringen af CO2 udledning.

Med den nuværende befolkningsudvikling, vil det globale befolkningstal tidligst stagnere ved ca. 10 mia. indbyggere. Herunder forudsættes det tilmed, at Afrika vil få samme gunstige demografiske udvikling, som de allerede udviklede lande.​ Hvis alle mennesker således i fremtiden skal have adgang til en rimelig materiel levestandard, forudsætter det, at det moderne menneske udvikler en livsstil, som kræver mindre ressourceforbrug.