Globale relationer

Nyt Centrum-venstre ønsker, at Danmark og Europa skal spille en rolle som katalysator for fred, frihed, fair handel og et bæredygtigt miljø. Vi ønsker ligeledes at fremstå som lande med integritet, der tør kritisere grove krænkelser af menneskeliv i andre lande, og give beskyttelse til demokratiets forkæmpere. 

Multinationale selskaber

I Centrum-venstre mener vi, det er vigtigt at etablere et vidtgående statsligt samarbejde for at gennemføre en retfærdig beskatning af multinationale selskaber. Dette mål vil det altid være naturligt at efterstræbe som venstreorienteret parti, men faktisk har bekæmpelse af skattesnyd sympati langt ind i det borgerlige vælgerhav. Reelt set er internationalt skattesnyd en art moderne pirateri, hvor udbyttet bringes i sikkerhed i skattelylande. Militær intervention og internationale blokader kunne hurtigt komme dette onde til livs, men det kommer naturligvis ikke til at ske, før der kommer et massivt folkeligt pres i USA og EU på samme tid.
Reelt set vil USA tidligst være klar til en sådan koalition efter næste præsidentvalg i 2024.
"The Big Club" sidder desværre tungt på det amerikanske samfund. Her italesat af George Carlin: 

https://www.youtube.com/watch?v=cKUaqFzZLxU
For at få bevidstheds-processen igangsat i Danmark foreslår vi i Nyt Centrum-venstre, at offentlige indkøb i Danmark fremover skal gå udenom multinationale firmaer, der ikke betaler skat i Danmark. Skulle der være en EU-lov, som forbyder det, skal vi i alligevel gøre det, da det langsigtede mål er at mobilisere de europæiske befolkninger, så ordningen kan blive etableret i hele EU. 

Glass-Steagall som gardering mod financielle kriser
Nyt Centrum-venstre har rigtig mange ideologiske fællestræk med den progressive amerikanske Demokrat Tulsi Gabbard, der kæmper for folkets interesser og som tør gå op imod storkapitalens interesser. Dette vil hun bl.a. gøre ved at genindføre Glass-Steagall, som kort fortalt er en opdeling af banksektoren. Således at spekulative investeringer adskilles fra den fysiske økonomi hvor de produktive arbejdspladser findes. Hvis der skulle opstå en økonomisk krise, kan staterne fokusere hjælpen til den fysiske økonomi, og ikke bruge skatteyderpenge til at redde spekulanter. NCV vil arbejde for at indføre Glass-Steagall i Danmark og EU.
https://www.information.dk/moti/2011/10/bankopdeling-kaos

Den Europæiske Union

EU har på godt og ondt præget udviklingen i Europa. Faciliteringen af det indre marked har været til stor gavn for det europæiske erhvervsliv og freden i Europa. Ligeledes er EU lige nu en stærk platform, hvis europæerne skal tage seriøse initiativer på klima- og miljøområdet. Nyt Centrum-venstre ønsker, hvis vælgerne gør det muligt, at opstille til Europaparlamentet i 2024. Nedenfor kan I se, hvad vi vil sætte på dagsordenen.


NCV ser med stor bekymring på den defaitistiske og naive måde, EU har håndteret migrationsproblemerne. Især Italien og Grækenland er blevet ladt i stikken med en migrationsbølge, som skulle have været bremset langt tidligere. Den resoluthed EU's lederskab har anvendt i handels-boykotten af Rusland skal bruges mod Tyrkiet og de nordafrikanske lande. Vi står nu med kæmpe udgifter til passiv forsørgelse af migranter og et voksende sikkerhedsproblem i de europæiske lande. Fremover skal EU være parat til at bruge økonomiske og om nødvendigt militære magtmidler overfor lande, der lader smuglerindustri operere til skade for EUs lande. 

NCV så gerne, at den politiske elite tager en lang pause fra den ideologiske centraliseringsproces, som der reelt ikke er opbakning til blandt befolkningerne i EU. Derimod skal EU tage fat i de store uløste problemer, som vi står med lige nu. Nedenstående punkter viser, hvor stort et potentiale, EU kunne have med et nyt handle-kraftigt lederskab:

 • Bekæmpelse af skatteunddragelse med særligt fokus på multinationale selskaber og skattely.

 • Iværksætte toldmure mod de lande, der ikke leverer på Parisaftalen.

 • Repatriering af afviste asylansøgere. Sanktioner skal iværksættes mod lande, der ikke vil tage deres egne borgere tilbage. 

 • Forsvare europæiske interesser mod den kinesiske ekspansion.

 

NATO             
I NCV tror vi på, at vi sikkerhedspolitisk er bedst stillet ved at opretholde medlemskabet af NATO. De enkelte lande kan ganske enkelt bruge færre penge på militær, når de har et stabilt militært samarbejde med andre ligesindede lande. I den anledning skal vi til at overveje, om vi stadig har nok sammenfaldende interesser med Tyrkiet til at være i forsvarsalliance med landet. 

I dag er kontingentet 2% af medlemslandenes BNP, men mange NATO-lande lever ikke op til denne aftale, og det har affødt gnidninger inden for alliancen. Vi mente fra partiets start, at det er rimeligt, at Europa tager mere ansvar for sit eget forsvar ved at leve op til indgåede aftaler. 
Ruslands angreb på Ukraine, forstærker kun vores ønske om at nå op på de 2%.

USA er suverænt den største bidragyder til alliancen og har krav på anerkendelse for dette. Men NCV ønsker ikke, at Danmark skal deltage i flere udsigtsløse regime-skift krige i den islamiske verden. https://www.berlingske.dk/internationalt/hvorfor-araberne-ikke-oensker-usa-i-syrien 
Lande, hvor langt over halvdelen af befolkningen hylder religiøse love (Sharia) over sekulære rettigheder, vil ikke kunne opnå frihed og demokrati i vestlig forstand. Demokratiseringen af Afghanistan har været en tabt sag fra første dag. Den islamiske kolonisering er simpelthen for dybt forankret, som det ses af dette link fra Pew Institute: 
https://www.pewforum.org/2013/04/30/the-worlds-muslims-religion-politics-society-beliefs-about-sharia/

NCV ønsker, at NATO kommer i gang med en mere frugtbar dialog med Rusland. Vi har et rimeligt kulturelt fællesskab med Rusland, som burde betyde, at vi kan holde fred med hinanden. 
Desværre har Putins invasion i Ukraine, sat en kæp i hjulet for denne vision for nuværende.

De penge, der skal investeres i fremtiden, skal bruges ud fra hvad der er den største trussel for vores befolkning, og ikke på hvad våbenfabrikker gerne vil sælge. Ja beklager, men denne tankegang er ikke en selvfølge, fordi våbenindustrien har infiltreret dele af medieverdenen og det politiske liv. Det moderne samfund er sårbart overfor droneangreb og terror, fordi vi har fjender iblandt os. Denne trussel, mener NCV, skal prioriteres højere i forsvarsudgifterne. https://www.information.dk/mofo/ung-ingenioer-giftet-erdogans-datter-gjort-tyrkiet-regional-dronesupermagt?fbclid=IwAR22w5x1Jm8MOdJNczZlGLxrJJdqvuhXQ5FRdfWKZ3v15wOLZsDfqqIU_k4

De Forenede Nationer               
Som udgangspunkt er vi i NCV positive over for ideen om de Forenede Nationer. Der findes stadig agtværdige fora og initiativer i FN-regi. Men de senere år har også vist, at FN på flere områder er blevet et politisk teater, infiltreret af korruption (https://thefederalist.com/2020/03/17/u-s-funds-world-health-organization-that-boot-licks-china-with-deadly-results/) og islamiske interesser (https://unwatch.org/united-states-u-n-elects-saudi-arabia-womens-rights-commission/).

NCV ønsker, at Danmark skal udtræde af FNs migrationspagt, som bl.a. pådutter vores regering og statsstøttede medier at propagandere for multikultur og migrationsrettigheder. Aftalen er ikke juridisk bindende. Men vi har alt for ofte set, hvordan forfængeligheden gør etablerede politikere svage, når globalistiske medier og NGOer sætter kritikken ind. Den ubekvemme sandhed om europæiske mainstreampolitikere er, at de gladeligt lader sig lokke med i geopolitiske konflikter som Irak, Afghanistan og Ukraine. Men de tør ikke tage konflikter for europæernes helt egne interesser, selv med noget så enkelt som at forsvare eget territorium. I tilfældet med FNs migrationspagt er det nærmest at gøre nar af sig selv, hvis man tror, at man kan lette migrations-problemerne i Europa ved at give ikke-europæere endnu flere rettigheder, som NGOer så kan vogte over. Denne video uddyber indholdet i migrationspagten: https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR2k7Eyl6YJPgkdnZxjvGPPLCZqOkuxvj6HSvPT9vunclkBU9YLUboqcaKU&feature=youtu.be&v=-fRiiyKR7pg&app=desktop

WTO

NCV mener, at handelsaftalerne i WTO skal genforhandles. Kina har, med rod i en alt for favorabel "U-lands-aftale", "kannibaliseret" vestlige arbejdspladser. Ligeledes er Kina godt igang med at stavnsbinde lande i Afrika for at sikre sig deres ressourcer. Hvis Vesten ikke resolut reagerer nu, vil vi blive alt for afhængige af et lunefuldt og skrupelløst diktatur. Ægte U-lande med svagere forhandlingsposition skal have mulighed for mere gunstige handelsaftaler.

 

Ulandspolitik

Nyt Centrum-venstre vedkender sig medansvaret, som de udviklede lande har for, at få de tidligere kolonilande i fremdrift.

Men i NCV har vi taget den ideologiske brille af, og ser på hvad der faktisk virker. Der findes intet udviklet land, der har opnået velstand gennem U-landshjælp. NCV ønsker derfor et skift fra traditionel U-landsbistand hen imod disse tiltag:

 1. Økonomisk hjælp efter hjælp til selvhjælp princippet, herunder mikrolån til iværksættere. Projekterne skal have som mål, at der kan etableres egenproduktion i landene med arbejdspladser og indtægter til befolkningen. Specifikt ønsker vi en massiv gennemførelse af Chia-projektet i Afrika, på bekostning af projekter fra den mere omkostningstunge del af hjælpe-industrien. https://www.kristeligt-dagblad.dk/udland/med-et-lille-froe-van-vil-revolutionere-afrikanske-boenders-livsvilkaar-i-afrika-kalder-de 

 2. Støtte til dannelsen af retssamfund, som gør landene attraktive for udenlandske investeringer, åbner et potentiale for turisme og får gang i retfærdig skatteinddrivelse.

 3. Forureningsbekæmpelse og oprydning.

 4. Gunstige handelsvilkår til U-lande, der tager punkt 2 og 3 alvorligt.

 5. Overtagelse af landets egne naturressourcer eller en rimelig beskatning af udenlandske aktører.

 6. Koordinerede infrastrukturinvesteringer.

 7. Befolkningsplanlægning og sygdomsbekæmpelse, herunder igangsætning af lokal medicinproduktion.

 8. Uddeling af gratis mad, tøj og andre varer bør kun ske i akutte nødstilfælde, da det underminerer lokal produktion.


Se hvordan Ghanas præsident modigt tør adressere problemet med den manglende udvikling af det afrikanske kontinent: 
https://www.youtube.com/watch?v=CsOrs-06fzE&ab_channel=TheTimesofAfrica